Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 342

Analitik Mekanik

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Sanal işler prensibi, Lagrangian mekaniği, serbestlik dereceleri , kısıtlayıcı koşullar, holonom ve holonom olmayan kısıtlamalar, varyasyonel hesap, Euler denklemi, Lagrange çarpanları yöntemi, Noether teoremi, Legendre dönüşümü, Hamilton dinamiği ve Hamilton hareket denklemleri, Liouville teoremi, kanonik dönüşümler, kanonik dönüşümlerin üreteç fonksiyonları, Poisson parantezleri, Hamilton-Jacobi denklemi, bir boyutlu sistemler için eylem-açı değişkenleri.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
L. N. HAND, J. D. FINCH, Analytical Mechanics, Cambridge University Press, 1998; E. RIZAOÐLU, N. SÜNEL, Klasik Mekanik, Okutman Yayıncılık, 2008

Analytical Mechanics

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Virtual work, Lagrangian mechanics, degrees of freedom, constraints, holonomic and nonholonomic constraints, variational calculus, the Euler equation, Lagrange multipliers method, Noether's theorem, the Legendre transformation, Hamiltonian dynamics and Hamilton's equations of motion, Liouville's theorem, canonical transformations, generating functions, Poisson brackets, Hamilton-Jacobi equation,action- angle variables for one dimensional systems.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, Homeworks, 1 Final exam
Recommended text:
L. N. HAND, J. D. FINCH, Analytical Mechanics, Cambridge University Press, 1998; E. RIZAOÐLU, N. SÜNEL, Klasik Mekanik, Okutman Yayıncılık, 2008

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:29 EET