Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 221

Analiz III

4+2 Saat/Hafta, Teori + Uygulama, 5 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
İki ve çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik. Kısmi Türev, tam diferansiyel, yüksek basamaktan kısmi türevler, bileşik fonksiyonların türevi, kapalı fonksiyonlar, jakobyen , dönüşümler, eğrisel koordinatlar, Taylor ve Maclaurin formülleri ve serileri, maksimum ve minimum, Lagrange çarpanı yöntemi. Vektörel fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramı, doğrultu türevi, gradiyent, diverjans, rotasyonel.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
FRİEDMAN, A., Advanced Calculus KAPLAN, W., Advanced Calculus SPİEGEL, M.R., Vector Analysis BRAND, L., Advanced Calculus KOÇUK, C., Yüksek Matematik AKGÜN, L.Z., Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri

Analysis III

4+2 hrs/week, Theory + Recitation, 5 credits, ECTS 7
Objective:
Functions of two or more variables; limits and continuity, partial derivatives, exact differential, higher order partial derivatives, derivative of composite functions, implicit functions, jacobians, transformations, curvilinear coordinates, Taylor and Maclaurin formulas and series, maximum and minimum, method of Lagrange multipliers for maxima and minima, vector functions; limits and continuity, derivatives, directional derivative, gradient, divergence and rotational.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Avner Friedman, Advanced Calculus Wilfred Kaplan, Advanced Calculus M.R.Spiegel, Vector Analysis L. Brand, Advanced Calculus C. Koçuk, Yüksek Matematik L.Z. Akgün, Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri

Son değişiklik: Tuesday, 19 August 2014, 14:16:29 EEST