Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 124

Analizde Hesaplamalar II

2+0 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik:
Bu dersin amacı, türev ve integral gibi temel matematiksel kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konulardaki eksiklikleri gidermek ve böylece bu bilgilerin gerekli olduğu diğer derslerin verimini arttırmak, ve ayrıca, öğrencilere, bu konularla ilgili karşılaştıkları problemleri analiz edebilme ve çözme yeteneğini kazandırmaktır.

İçerik: Türevin uygulamaları (belirsiz limitler, L'Hospital kuralı, eğri çizimleri, optimizasyon problemleri). Belirsiz integralin özellikleri, integral alma teknikleri, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların integralleri. Has olmayan (improper) integral, integralin uygulamaları (alan, yay uzunluğu ve hacim hesapları).

Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Kısa sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Herhangi bir calculus kitabı.

Computational Analysis II

2+0 hrs/week, 2 credits, ECTS 4
Objective:
The aim of this course is to help the student to understand differentiation and integration, and give the student a lot of experience in problem solving.

Contents: Applications of differentiation (indeterminate forms of limits, drawing graphs of functions, optimization problems). Properties of indefinite integral, techniques of integration, integrals of trigonometric and hyperbolic functions. Improper integrals, applications of integration (area, arc length and volume computations).

Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Quiz, 1 Final exam
Recommended text:
Any calculus book.

Son değişiklik: Thursday, 27 June 2013, 17:22:38 EEST