Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 123

Analizde Hesaplamalar I

2+0 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik:
Bu dersin amacı, limit, süreklilik, türev gibi temel matematiksel kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu konulardaki eksiklikleri gidermek ve böylece bu bilgilerin gerekli olduğu diğer derslerin verimini arttırmak, ve ayrıca, öğrencilere, bu konularla ilgili karşılaştıkları problemleri analiz edebilme ve çözme yeteneğini kazandırmaktır.

İçerik: Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Limit kavramı, limit üzerine işlemler, süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri. Eğim, teğet doğrusu, türevin tanımı, türev alma kuralları.

Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Kısa sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Herhangi bir calculus kitabı.

Computational Analysis I

2+0 hrs/week, 2 credits, ECTS 4
Objective:
The aim of this course is to help the student to understand fundamental concepts of analysis (such as limit, continuity and differentiation) and give the student a lot of experience in problem solving.

Contents: Functions, trigonometric functions, inverse functions, exponential and logarithmic functions. The limit concept, operations with limit, continuity, properties of continuous functions. Slope, tangent line, differentiation, rules of derivation.

Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Quiz, 1 Final exam
Recommended text:
Any calculus book.

Son değişiklik: Thursday, 27 June 2013, 17:21:35 EEST