Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 104

Analitik Geometri

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Düzlemde kartezyen koordinat sistemi, vektörler, vektörlerin özellikleri, iç çarpımları, izdüşüm. Eksenlerin ötelenmesi, dönmesi, kutupsal koordinatlar. Düzlemde doğru, çember, konikler (elips, parabol, hiperbol). Uzayda dik koordinat sistemi, vektörler, vektörel çarpım. Silindirik ve küresel koordinatlar. Uzayda doğrular ve düzlemler. İkinci dereceden (kuadrik) yüzeyler (elipsoid, paraboloid, hiperboloid, koni, silindir).
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
A. V. Pogorelov, Analytical Geometry (Moskova: Mir Yayınevi, 1980)

Analytic Geometry

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Objective:
Cartesian coordinate system in the plane, vectors, properties of vectors, scalar product of vectors, vector projection. Translation and rotation of axes. Polar coordinates. Line, circle and conics (ellipse, parabola, hyperbola) in the plane. Rectangular coordinates in space, vectors, vector product. Cylindrical and spherical coordinates. Lines and planes in space. Second-degree (quadric) surfaces (ellipsoid, paraboloid, hyperboloid, conic, cylinder).
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
A. V. Pogorelov, Analytical Geometry (Moscow: Mir Publishers, 1980)

Son değişiklik: Thursday, 27 June 2013, 17:45:50 EEST